September

01 Ps 148,149,150 & 1 Cor 1:16-32

02 Prov 1,2 & 1 Cor 12

03 Prov 3,4 & 1 Cor 13

04 Prov 5,6 & 1 Cor 14:1-20

05 Prov 7,8 & 1 Cor 14:21-40

06 Prov 9,10 & 1 Cor 15:1-32

07 Prov 11,12 & 1 Cor 15:33-58

08 Prov 13,14 & 1 Cor 16

09 Prov 15,16 & 2 Cor 1

10 Prov 17,18 & 2 Cor 2

11 Prov 19,20 & 2 Cor 3

12 Prov 21,22 & 2 Cor 4

13 Prov 23,24 & 2 Cor 5

14 Prov 25,26,27 & 2 Cor 6

15 Prov 28,29 & 2 Cor 7

16 Prov 30,31 & 2 Cor 8

17 Ecc 1,2,3 & 2 Cor 9

18 Ecc 4,5,6 & 2 Cor 10

19 Ecc 7,8,9 & 2 Cor 11:1-15

20 Ecc 10,11,12 & 2 Cor 11:16-33

21 Song of Sol 1,2,3 & 2 Cor 12

22 Song of Sol 4,5 & 2 Cor 13

23 Song of Sol 6,7,8 & Gal 1

24 Isaiah 1,2,3 & Gal 2

25 Isaiah 4,5,6 & Gal 3

26 Isaiah 7,8,9 & Gal 4

27 Isaiah 10,11,12 & Gal 5

28 Isaiah 13,14,15 & Gal 6

29 Isaiah & Eph 1

30 Isaiah & Eph 2